2021-2022

Everything you need to know about our Company

Class XII Toppers


Ashish Singh - 94%

Simarjot Kaur - 93%

Vanshika Singh - 92.8%

Vanshika Chaudhary - 90%

Gurneet Kaur - 89%

Ravinder Kaur - 89%

Class X Toppers


Rachna Bhandari - 99%

Vidhi Belwal - 98.4%

Ayushi Khanshili - 97%

Siddharth Sharma - 95%

Tashifa Parveen - 93.4

Kartik Raj Singh - 92.2%

Krish Choudhary - 92%

Rashi Rana - 91.8

Sudeshna Pal - 91.8%

Karandeep Singh - 91.2%

Diya Sharma - 90.6%

Varsha Pandey - 90%